Asociacijos „Firmus Medicus“ narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo tvarka

Atnaujinta

Asociacija „Firmus Medicus“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Jos nariai pasisako už visas sveikatai saugias užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemones ir asmens, jo tėvų ar globėjų apsisprendimo laisvę sprendžiant sveikatos apsaugos klausimus bei pasirenkant ligų profilaktikos priemones, atsižvelgiant į visą prieinamą informaciją ir žinias apie sveikatos priežiūros būdus bei sveikatos sistemos paslaugas.

Asociacijos narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo tvarka

Apsisprendę tapti Asociacijos „Firmus Medicus“ nariais privalo susipažinti su jų priėmimo, išstojimo ir pašalinimo tvarka:

 1. Asociacijos „Firmus Medicus“ nariais gali tapti asmenys, vyresni nei 18 metų ir pripažįstantys Asociacijos įstatus bei dalyvaujantys organizacijos veikloje. Medicinos atsovai turi teisę tapti anoniminiais asociacijos nariais. Susipažinti su asociacijos įstatais galima pateikus raštišką prašymą tapti nariu.
 2. Norintys tapti Asociacijos „Firmus Medicus“ nariais, Asociacijos pirmininkui turi pateikti raštišką prašymą el. paštu [email protected]. Narys priimamas ir šalinamas iš Asociacijos valdybos sprendimu, narių sąrašą tvarko Asociacijos valdybos pirmininkas.
 3. Norintys tapti nariais prašyme turi nurodyti kuom galės prisidėti asociacijos veikloje. Narystė „Firmus Medicus” asociacijoje galima tik aktyviems nariams, veikiantiems pagal asociacijos įstatus. Pasyvi narystė nėra galima, norintys prisidėti tik finansiškai, gali tai padaryti būdami rėmėjais.
 4. Gavęs patvirtinimą, narys į Asociacijos „Firmus Medicus“ sąskaitą privalo pervesti vienkartinį stojamąjį 50 Eur įnašą ir toliau, kas mėnesį mokėti 10 Eur nario mokestį. 

  Rekvizitai:
  Asociacija „Firmus Medicus“
  Adresas: T. Masiulio g. 21B, LT-52436 Kaunas
  Įmonės kodas: 305168407
  Banko sąskaita: LT87 7044 0600 0829 3293
  Suma: 50/10 Eur
  Paskirtis: stojamasis/mėnesinis nario mokestis

 5. Narys gali išstoti iš Asociacijos, jos pirmininkui pateikęs raštišką prašymą. Pareiškėjas netenka nario teisių nuo prašymo įteikimo momento.

 6. Narystė „Firmus Medicus“ yra stabdoma esant bent vienai iš šių sąlygų:

  • savanoriškai išstojus iš Asociacijos;
  • pašalinus iš Asociacijos;
  • likvidavus Asociaciją;
  • mirus fiziniam asmeniui.
 7. Asociacijos nariui išstojus iš Asociacijos ar jį iš jos pašalinus, jo sumokėtas mėnesinis nario mokestis, kitos asociacijai perduotos lėšos ir nuosavybės teise Asociacijai perduotas turtas yra negrąžinami.

 8. Pašalinimo iš Asociacijos „Firmus Medicus“ pagrindai:

  • Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat Asociacijos įstatų pažeidimai;
  • Sąmoningas kliudymas Asociacijai siekti užsibrėžtų tikslų;
  • Asociacijos kompromitavimas Lietuvoje ar užsienyje;
  • Daugiau nei tris mėnesius nesumokėtas nario mokestis.
 9. Asociacijos „Firmus Medicus“ narys gali būti pašalintas po visuotinio narių susirinkimo sprendimo, kuriame dalyvavo ne mažiau kaip 2/3 jos narių.

Asociacijos narių teisės ir pareigos

Asociacijos nariai turi teisę

 • Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime
 • Naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis
 • Susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie jos veiklą
 • Bet kada išstoti iš Asociacijos
 • Rinkti ir būti išrinktais į visus Asociacijos valdymo organus
 • Gauti informaciją apie visus Asociacijos organizuojamus renginius ir juose dalyvauti
 • Teikti pasiūlymus, pageidavimus visais Asociacijos veiklos klausimais

Asociacijos nariai privalo

 • Laikytis asociacijos įstatų
 • Mokėti nario stojamąjį įnašą
 • Mokėti mėnesinį nario mokestį
 • Dalyvauti Asociacijos veikloje
Pamėk Mus Facebook'e