Parama Asociacijai „Firmus Medicus“

Atnaujinta

Asociacija „Firmus Medicus“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir Asociacijos įstatais. Ieškodama papildomų galimybių siekiant užsibrėžtų tikslų, Asociacija kviečia visus, kurie pasisako už sveikatai saugias užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemones, apsisprendimo laisvę sprendžiant sveikatos apsaugos klausimus ir kitus Asociacijos „Firmus Medicus“ keliamus tikslus, paremti jos veiklą. Net ir 1 euras gali prisidėti prie esminių pokyčių.

Galimi asociacijos „Firmus Medicus“ paramos būdai

1. Rekvizitai paramai banko pavedimu:

Asociacija „Firmus medicus“
Įmonės kodas: 305168407
Adresas: T. Masiulio g. 21B, LT-52436 Kaunas
Banko sąskaita: LT87 7044 0600 0829 3293
Bankas: SEB
Swift: CBVILT2X
Paskirtis: Parama

2. Parama per PayPal mokėjimo sistemą:

Norėdami Asociacijai „Firmus Medicus“ skirti paramą per PayPal sistemą, spauskite žemiau esantį „Donate“ mygtuką.

3. Parama, vadovaujantis LR Paramos ir labdaros įstatymu ir skiriant 1,2 proc. iš valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio:

Kiekvienais metais, iki gegužės 1 dienos (2021 metais dėl paskutinę dieną pasitaikiusio savaitgalio terminas pratęstas iki gegužės 3d) pateikę VMI specialią formą, dalį savo jau sumokėtų mokesčių galite skirti mūsų Asociacijai. Paramą patogiausia skirti naudojant EDS (elektroninę deklaravimo sistemą) ir užpildant formą FR0512 v.4. Tam jums reikės atlikti šiuos veiksmus:

1. Nueikite į VMI elektroninio deklaravimo sistemos puslapį ir spauskite „Prisijungti prie EDS”

2. Pasirinkite Jums patogiausią prisijungimo būdą.  „Per išorines sistemas“, leis prisijungti naudojantis savo el. banko prisijungimais. VMI priemonių prisijungimui reikalingas anksčiau gautas ir VMI patvirtintas prisijungimo vardas bei slaptažodis. Taip pat galima prisijungti naudojant elektroninį parašą. Toliau iliustruojame dažniausiai naudojamą prisijungimą per išorines sistemas. Pasirinkite savo banką pateiktame sąraše ir prisijunkite prie VMI el.paslaugos.

Prisijungimas per išorines sistemas

3. Prisijungę, dešinėje pusėje pasirinkite „Pildyti formą“.

4. Tarp dažniausiai pildomų formų Jums turėtų pasiūlyti „Prašymas skirti paramą”. Jei šio prašymo sistema nepasiūlytų, žemiau esančiame filtre ranka įrašykime formos kodą FR0512 v.4

Prašymas skirti paramą

5. Pildome formą FR0512 v.4 (pav. Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms, Versija 2019-12-31). Pasirinkite „Pildyti formą tiesiogiai portale“ (ikona su gaubliu ir užrašine).


5. Jūsų asmeniniai duomenys formoje turėtų matytis automatiškai, tačiau būtinai pasitikrinkite, kad viskas būtų teisingai. 

1 laukelis – Asmens kodas
2 laukelis – Telefono numeris
3V laukelis – Vardas
3P laukelis – Pavardė
4 laukelis – Adresas
5 laukelis – Mokestinis laikotarpis, t.y. metai, už kuriuos norėtumėte skirti paramą, pvz 2020.
6S laukelis – Pažymėti varnelę
E1 laukelis – Įrašyti 2 (paramos gavėjas)
E2 laukelis – Įrašyti 305168407
E3 laukelis – paliekamas tuščias
E4 laukelis – Įrašyti 1,2 (tai yra maksimalus dydis (%), kurį galite pervesti Asociacijai)
E5 laukelis – pasirinkti mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą. Galima pasirinkti ir ateinančius metus.

6. Užbaigę pildyti formą, puslapio viršuje, kairiajame kampe paspauskite „Klaidų tikrinimas“ (raudonas šauktukas). Toliau pasirinkite taip pat puslapio viršuje, dešiniajame kampe esantį „Pateikti deklaraciją“. To pasekoje jums gali būti pateiktas dar vienas langas, kuriame jums reikia paspausti „Taip“.

Pastaba. Pildant prašymą už 2019 metus, sistema E5 laukelyje leido rinktis ir ateinančius metus. Gavome rėmėjų pastabų, kad pildant už 2020 metus, šiame laukelyje pasirinkti ateinančių datų nebeleido. Gali būti laikina sisteminė klaida, tačiau norime atkreipti Jūsų papildomą dėmesį į E5 laukelį – gali būti, kad jame leis pasirinkti tik 2021 metus (žr. žemiau esančiame paveikslelyje – apibraukta raudonai). Laukelis negali likti tuščias, todėl jame turite pasirinkti iš leidžiamų variantų ir pasitikrinus klaidas, gali tekti pakoreguoti atitinkamai pagal sistemos reikalavimus. 

Forma už 2020m

Daugiau informacijos apie FR0512 formą.

Parama atneša naudą ne tik gavėjui, bet ir ją parėmusiai įmonei

Suteikdami paramą Asociacijai „Firmus Medicus“, jūs taip pat turite galimybę pasinaudoti pelno mokesčio lengvata ir sumažinti pelno mokestį.

Suteikus paramą visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimui ir pasirašius paramos sutartį, skaičiuojant pelno mokestį, iš apmokestinamo pelno paramos sumą galima atimti du kartus.

Vis dėlto, remiantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, paramos lėšos negali būti didesnės nei 40 procentų apmokestinamojo pelno. Lengvata taip pat negalios ir iš pajamų nebus atskaitoma dviguba paramos suma jei parama yra teikiama grynais pinigais ir viršija 250 bazinės socialinės išmokos dydžio sumą vienam paramos gavėjui per metus.

Pavyzdžiui, įmonei per metus sugeneravus 10.000 Eur apmokestinamo pelno ir suteikus 1000 Eur paramos, pritaikius lengvatą apmokestinamas pelnas sumažėja iki 8000 Eur (10000 – 2 * 1000). Tuo tarpu pelno mokestis pasikeičia nuo 1500 iki 1200 eur.

Asociacijos tikslai, prie kurių galite prisidėti ir Jūs

 • Koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti ir ginti narių interesus bei tenkinti kitus viešuosius interesus.
 • Pasisakyti už visas sveikatai saugias užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemones ir už asmens ir (arba) jo tėvų arba teisėtų globėjų apsisprendimo laisvę, kaip savarankiškai spręsti savo ir (arba) savo globotinio sveikatos apsaugos klausimus, pasirenkant įvairias ligų profilaktikos priemones, atsižvelgiant į visą prieinamą informaciją ir žinias apie sveikatos priežiūros būdus bei sveikatos sistemos paslaugas.
 • Bendradarbiauti su ugdymo įstaigomis, sveiką ir blaivią gyvenseną propaguojančiomis organizacijomis, verslininkais. Skatinti sveikos gyvensenos propagavimą, rengti sportinius renginius bei paskaitas užkrečiamųjų ligų prevencijos temomis.
 • Infomuoti visuomenę apie skiepų įtaką žmogaus organizmui, sveikatai, skiepų galimus šalutinius poveikius ir apie tai, kad sveikatos mokslas nepateikia įrodymų apie skiepų galimą žalą, t.y. apie visas šalutines skiepų reakcijas po jų panaudojimo: chroniškas ligas, negalios atvejus, mirtis ir kt.
 • Siekti visapusiškos informacijos apie skiepus įtraukimo į sveikatos priežiūros įstaigų organizuojamus kursus, kurie skirti besiruošiantiems tapti tėvais.
 • Siekti, kad informacija apie vakcinas ir galimas organizmo reakcijas po jų būtų lengvai prieinama ir matoma viešai. 
 • Per įvairias švietimo ir informacijos leidybos priemones skatinti bei ugdyti atsakingą visuomenės požiūrį į žmonių skiepijimą. Siekti, kad informaciniuose leidiniuose, plakatuose bei vaizdo klipuose apie vakcinų naudojimą būtų pabrėžtos galimos žmogaus organizmo reakcijos po skiepų naudojimo.
 • Ginti asmens apsisprendimo teisę dėl medicininės intervencijos į jo ir jo vaiko organizmą bei dėl farmacijos produkto, kurio šalutinis poveikis konkrečiam asmeniui nėra žinomas, naudojimo gydymui ir (arba) ligų profilaktikai.
 • Siekti, kad paskiepijimą patvirtinančiame įraše asmens medicininėje knygelėje būtų įrašyti gydytojo, kuris paskyrė skiepą bei med. sesers, kuri atliko skiepijimo procedūrą, vardas, pavardė ir parašas.
 • Teikti informaciją apie įvairių medicinos sričių mokslininkų atliktais tyrimais pagrįstas metodikas, kurių pagalba galima iš organizmo pašalinti nuodingas ir vėžį sukeliančias medžiagas, kurios pateko į organizmą su skiepų injekcijomis.
 • Rengti ir teikti siūlymus valdžios bei kitoms susijusioms institucijoms dėl sveikatos apsaugos įstatymų tobulinimo ir visuomenės visapusiško informavimo apie vakcinų naudojimą.
 • Dalyvauti svarstant istatymų, įsakymų ir kitų teisės aktų bei jų pakeitimų projektus, susijusius su sveikatos apsauga bei Iigų profilaktika.
 • Organizuoti pilietines akcijas visuomenės sveikatai svarbiems įstatymams remti.
 • Edukuoti visuomenę kaip laiku atpažinti polencialius nepageidaujamus organizmo poveikius po skiepijimo.
 • Raginti asmenis, patyrusius įtariamas skiepų neigiamas pasekmes bei jų artimuosius nedelsiant užpildyti aktualią patvirtintą LR SAM Paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (ĮNR) formą ir pateikti ją valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie LR SAM.
 • Registruoti žmogaus teisių pažeidimų atvejus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugomis ir informuoti apie šiuos atvejus kompetentingas sveikatos priežiūros įstaigas.
 • bendradarbiauti su kitomis Lietuvos bei užsienio organizacijomis, kurių veikla panaši į Asociacijos.
 • Šviesti visuomenę kitais aktualiais klausimais, susijusiais su asmenų sveikata ir sveika gyvensena.

Asociacijos suplanuotos veiklos

Knygų leidyba
Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas
Kino filmų rodymas
Bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas;
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
Scenos pastatymų veikla
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla

 

Dėkojame už Jūsų paramą.

Pamėk Mus Facebook'e