Havajuose siekiama sustabdyti 5G ryšio diegimą

Firmus Medicus -

Ketinama balsuoti dėl 5G diegimą raginančios sustabdyti rezoliucijos

Havajų apygarda priešinasi 5G diegimuiHavajų apygardos gyventojai išreiškė savo nepritarimą skubotam ypač greito 5G ryšio diegimui.

Įvairiose šalyse ar atskirose vietovėse ir toliau vykdomi įvairūs veiksmai, siekiant užtikrinti saugų naujų technologijų naudojimą ir reikalingų mokslinių galimos žalos tyrimų atlikimą. Viena iš tokių aktyviai prieš skubotą 5G ryšio diegimą pasisakanti vietovė – Havajų apygarda. Rezoliucija, kuria siekiama sustabdyti 5G plėtrą, sėkmingai buvo priimta planavimo valdyboje ir dėl jos bus balsuojama Havajų apygardos taryboje.[1] Rezoliucijoje nr. 678-20 rašoma,[2] jog:

Kviečiame visas telekomunikacijų kompanijas ir komunalinių paslaugų teikėjus, veikiančius Havajų apygardoje, nutraukti 5G belaidės infrastruktūros statybą, kol nepriklausomais tyrimais ir testavimais neįrodyta, jog tokios technologijos yra saugios žmonių sveikatai ir aplinkai.

Po išsakytų svarių parodymų, planavimo komitetas nubalsavo už tai, kad ši rezoliucija keliautų į Havajų apygardos tarybą.

Havajų apygardos tarybos planavimo komitetas priėmė rezoliuciją, raginančią telekomunikacijų bendroves ir paslaugų teikėjus nutraukti 5G infrastruktūros plėtrą apskrityje, iki tol, kol moksliškai nėra įrodyta, kad ši naujoji technologija iš tiesų nekenkia žmonėms ir aplinkai. Galima elektromagnetinės spinduliuotės žala besidomintys gyventojai, davę daugybę parodymų apie galimą neigiamą belaidžio ryšio poveikį, aktyviai priešinosi 5G diegimui Havajuose.

Dr. Paul Heroux taip pat davė pareiškimą[3] dėl 5G ryšio sąsajų su vėžiu:

Dėl naujausių NTP[4] ir Ramazzini instituto[5] elektromagnetinės spinduliuotės eksperimentų su gyvūnais, elektromagnetinė spinduliuotė netolimoje ateityje bus žymima kaip I klasės kancerogenas. Atrodo neprotinga kurti tokią infrastruktūrą, kuri padidintų poveikį piliečiams, kai mokslas ruošiasi patvirtinti riziką. Ir atsižvelgiant į tai, kad infrastruktūra, kurią diegsite artimiausiais mėnesiais, nulems mūsų padėtį dešimtmečiams į priekį. 5G sukurs tokią situaciją, kad beveik kiekvienas pilietis gyvens labai arti mobiliojo ryšio bokšto.

Išgirdusi apie rezoliuciją, belaidžio ryšio pramonė griebėsi nepagrįstų perspėjimų

Mobiliojo ryšio pramonė įstatymiškai apsaugota nuo gyventojųMobiliojo ryšio pramonė suskubo priminti, jog Telekomunikacijų įstatymas ją gina nuo bet kokio gyventojų noro sukliudyti pramonės plėtrai.

Sužinojusi apie sėkmingą rezoliucijos kelionę Havajų apygardos tarybos link, belaidžio ryšio pramonė, regis, pajuto grėsmę ir ėmėsi žingsnių, jog rezoliucija būtų atmesta. Verslininkai neįsigilino į rezoliucijoje keliamą susirūpinimą dėl mokslinių 5G galimos žalos tyrimų trūkumo bei įrodymų, jog elektromagnetinė spinduliuotė gali turėti neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Belaidžių technologijų pramonės atstovai tiesiog pradėjo grasinti, jog tokia rezoliucija yra neteisėta. Kaip teigia belaidžio ryšio pramonę atstovaujanti prekybos asociacija CTIA,[6] rezoliucija prieštarauja federaliniam įstatymui:

Mums neramu, jog rezoliucija smarkiai pakenks pramonės galimybėms patenkinti mūsų klientų lūkesčius dėl aukščiausio belaidžio ryšio paslaugų teikimo <…> rezoliucija prieštarauja federaliniam įstatymui.

Taip pat CTIA aiškina:

Rezoliucija yra pagrįsta tariamu 5G belaidžių paslaugų poveikiu sveikatai. Tokie veiksmai yra aiškiai draudžiami pagal federalinį įstatymą. Kaip išdėstyta Telekomunikacijų įstatymo 332 skyriaus C skirsnio 7 dalies B punkto iv papunktyje, „Jokia Valstija ar vietos valdžia, ar jos priemonės negali reguliuoti asmeninių belaidžių paslaugų įrenginių išdėstymo, statybos ir modifikavimo, remiantis radijo dažnio spinduliuotės poveikiu aplinkai <…>“.

Rezoliucija siekiama parodyti griežtą gyventojų nuomonę 5G klausimu

5G rezoliucijaPiliečiai tikisi, jog mobiliojo ryšio pramonė atsižvelgs į jų raginimą atlikti mokslinius žalos tyrimus ir sustabdyti 5G diegimą, kol neaišku kaip jis paveiks žmones ir aplinką.

Amerikiečiai už atsakingą technologiją (Americans for Responsible Technology) pateikė parodymus,[7] paneigiančius tokį CTIA laišką. Jie teigia:

Tai yra visiškai melaginga, neturi jokios esmės apskritai ir atrodo, kad buvo klaidingai suprasta pati rezoliucija. Rezoliucija ragina belaidžių technologijų tiekėjus savanoriškai nutraukti jų mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškų antenų ir susijusios 4G/5G infrastruktūros diegimą, iki kol nepriklausomų tyrimų metu bus įrodyta, kad tokių prietaisų spinduliuotė yra saugi ir bus užtikrinta visuomenės sveikata bei gerovė.

Taip pat buvo pabrėžta, kad net ir priėmus rezoliuciją, belaidžių technologijų pramonė vis dar galės ignoruoti piliečių prašymus ir nesaugiai diegti 5G ryšį:

Rezoliucija 67820 teisiškai neužkerta kelio jokiai įmonei ignoruoti žmonių valią ir toliau kurti savo 5G infrastruktūrą; todėl ji neužbėga federaliniam įstatymui už akių. Iš tiesų tai yra žodžio laisvės išraiška, saugoma Konstitucijos. Jei belaidžio ryšio įmonės nori jos nepaisyti ir prievarta įvesti visuomenei galimai kenksmingą technologiją be bandymų, šiuo metu jie negali būti teisėtai sustabdyti. Prašau jūsų nesileisti, kad belaidžio ryšio pramonė iš jūsų tyčiotųsi. Jų barškinimas kardais turėtų būti vertinamas taip, koks jis ir yra – desperatiškas bandymas užgniaužti jūsų teisę į žodžio laisvę ir užkirsti kelią bet kokiam negatyviam 5G viešinimui.

Tai, jog piliečiai negali legaliai uždrausti deramai neištirtos technologijos diegimo savo teritorijoje parodo, koks ydingas šiuo metu yra JAV Telekomunikacijų įstatymas. Kol kas lieka neaišku, ar verslininkai nuspręs įsiklausyti į gyventojų raginimą, jei bus priimta ši rezoliucija, kuria siekiama atkreipti dėmesį į 5G galimos žalos sveikatai bei aplinkai tyrimų trūkumą bei pareikalauti mobiliojo ryšio pramonę stabdyti tokios technologijos skubotą diegimą. 

Apie autorių
Firmus Medicus
Firmus Medicus

Firmus Medicus - asociacijos „Firmus Medicus“ ir jos narių nuomonę atstovaujantis projektas. Jo tikslas - supažindinti svetainės lankytojus su Lietuvos ir pasaulio sveikatos naujienomis, mokslinių tyrimų duomenimis, studijomis, apžvalgomis bei komentarais.

Susisiekite su Firmus Medicus
Apie Firmus Medicus

Šaltiniai
Pamėk Mus Facebook'e